Algemene voorwaarden

Algemene handelsvoorwaarden Skischool Lipno

De exploitant van de Skischool Lipno is LIPNO SERVIS s.r.o., met het zetel te Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno nad Vltavou, Id.nr. 26016885,

de vennootschap is geregistreerd bij de Regionale Rechtbank in České Budějovice, dossierkenmerk C 9229 (verder alleen „de exploitant").

Skischool Lipno wordt verder in deze algemene voorwaarden aangeduid als „Skischool Lipno“ of als „de skischool“. De skischool voert de

lessen uit in skiën en in snowboarden. Het kantoor van de skischool is gevestigd in het complex van de exploitant in het gebouw van Chata

Lanovka (verder alleen „het kantoor“).

Door middel van deze algemene handelsvoorwaarden zorgt de Skischool Lipno voor de algemene regulering van de rechten en plichten van

de deelnemers aan de overeenkomst, van de voorwaarden voor de reservering van de diensten, de betalingsvoorwaarden en overige

aangelegenheden die vereist zijn door de geldende algemene bindende wettelijke voorschriften, voornamelijk door de § 1810 en vervolgens

de Wet nr. 89/2012 Bundel, het Burgerlijk Wetboek, in de geldende versie.

De algemene handelsvoorwarden van de Skischool Lipno zijn ter inzage op het kantoor van de exploitant, bij de kassa van de exploitant en

online op de website van de exploitant op het adres www.lipno.info/provozni-rady.html onder de link „Skischool Lipno“ (verder

alleen „AHV“).

De exploitant verleent de diensten van het lesgeven in skiën of in snowboarden volgens het cursustype dat bestaat in het geven van de

vakkundige instructies en in de leiding, die uitgevoerd wordt door daartoe bevoegde ski – of snowboardinstructeur. Met het doel van de

regeling van de rechten en plichten van de deelnemers aan de lessen en voor het verzorgen van de goede verloop en organisatie van de

lessen geeft de exploitant het Bedrijfsreglement uit, dat ter inzage is op kantoor van de exploitant en bij de kassa van de exploitant.

A. Inschrijving voor een cursus, betaling van cursusgeld

1. Na de betaling van het cursusgeld ontvangt de cliënt een betalingsbewijs en twee pasjes van de cliënt van de skischool. Het pasje

van de cliënt van de skischool is niet overdraagbaar. Door de betaling van het cursusgeld ontstaat voor de cliënt het recht om deel

te nemen aan de lessen, waarvan de tijden en parameters op het pasje zijn vermeld. Door de betaling van het cursusgeld uit de

cliënt zijn toestemming met de AHV en met het Bedrijfsreglement van de skischool.

2. Voor de aanvang van de eerste les overhandigt de cliënt het onderste deel van zijn pasje aan zijn instructeur en behoud het

bovenste deel voor de eventuele controle, die door de exploitant tijdens de les wanneer dan ook kan worden uitgevoerd.

3. De cliënt is verplicht zich voor de aanvang van elke les aan de instructeur te identificeren door middel van het geldig pasje van de

cliënt van de skischool. Als die het niet doet, kan hem de toegang tot de les geweigerd worden, waarbij die geen recht heeft op

terugbetaling van het cursusgeld.

4. Het verlies van pasje dient de cliënt onverwijld te melden op kantoor van de skischool, waar hij na de voorlegging van het

betalingsbewijs een duplicaat van het pasje ontvangt.

5. De lessen van de skischool waar de cliënt niet aanwezig is, vervallen zonder te worden vervangen.

6. Inschrijving voor de cursus (verder alleen „de reservering van de cursus“) kan de belangstellende uitvoeren op de navolgende

wijze:

a) online middels de website van de exploitant op het adres: https://www.lipno.info/en/skischool-lipno.html door te klikken op „de

cursus reserveren“,

b) telefonisch op het telefoonnummer van de exploitant +420 731 410 812, of op een ander telefoonnummer dat getoond wordt

bij de kassa van de exploitant

c) middels de e-mail verzonden naar het e-mailadres van de exploitant skischool@lipnoservis.cz,

d) persoonlijk bij de kassa van de exploitant.

De reservering van de cursus die uitgevoerd is op de bovengenoemde wijze is bindend.

7. De actuele prijslijst van alle cursussen van de exploitant voor het betreffende seizoen is beschikbaar bij de kassa´s van de exploitant

e nop de website van de exploitanthttps://www.lipno.info/en/skischool-lipno.html onder de link „prijslijsten“.

8. De betaling van het cursusgeld geschiedt bij de kassa van de exploitant uitterlijk 20 minuten voor de aanvang van de les, anders

vervalt de reservering van de cursus zonder te kunnen worden vervangen. De betaling van het cursusgeld kan worden gedaan in

contant geld in CZK of in EUR of door middel van een betalingskaart. Door het cursusgeld te betalen wordt de belangstellende

persoon de cliënt van de skischool en is tussen de cliënt en de exploitant een overeenkomst gesloten over de verlening van de

betreffende cursus (verder ook alleen „de overeenkomst“). De aanspraak op de vergoeding van het cursusgeld ontstaat door het

uitvoeren van de bindende reservering van de cursus. Wanneer de cliënt de bindend bestelde cursus nog voor zijn aanvang afzegt,

worden de stornokosten toegepast volgens het punt 28 hieronder.

9. Na de betaling van het cursusgeld ontvangt de cliënt het betalingsbewijs en twee pasjes van de cliënt van de skischool. Het pasje

van de cliënt van de skischool is niet overdraagbaar. Door de betaling van het cursusgeld ontstaat voor de cliënt het recht om deel

te nemen aan de lessen, waarvan de tijden en parameters zijn vermeld op het pasje. Door de betaling van het cursusgeld uit de

cliënt zijn toestemming met deze algemene handelsvoorwaarden van de skischool.

10. Voor de aanvang van de eerste les overhandigt de cliënt het onderste deel van zijn pasje aan zijn instructeur en behoud het

bovenste deel voor de eventuele controle, die door de exploitant tijdens de les wanneer dan ook kan worden uitgevoerd.

11. De cliënt is verplicht zich voor de aanvang van elke les aan de instructeur te identificeren door middel van het geldig pasje van de

cliënt van de skischool. Als die het niet doet, kan hem de toegang tot de les geweigerd worden, waarbij die geen recht heeft op

terugbetaling van het cursusgeld.

12. Het verlies van pasje dient de cliënt onverwijld te melden op kantoor van de skischool, waar hij na de voorlegging van het

betalingsbewijs een duplicaat van het pasje ontvangt.

13. De lessen van de skischool waar de cliënt niet aanwezig is, vervallen zonder te worden vervangen.

B. Uitvoering en verloop van de lessen, de verplichtingen van de cliënt en van de exploitant

14. De exploitant is verplicht de dienst van het lesgeven in skiën en in snowboarden uit te voeren volgens het type cursus, dat berust

in de verlening van de vakkundige instructies en in de leiding, gegeven door daartoe bevoegde ski – of snowboardinstructeur. Het

lesgeven is gericht op het aanleren van de techniek van de skisport of van het snowboarden en verloopt in de vorm van cursussen,

die bestaan uit de afzonderlijke lessen (verder alleen „de lessen“). Onder het skiën wordt in dit Bedrijfsreglement volgens de

omstandigheden verder ook het snowboarden verstaan, dat wanneer de cliënt in plaats van de cursus skiën deelneemt aan de

cursus snowboarden. De bepalingen van dit Bedrijfsreglement voor skiën gelden in dezelfde mate voor snowboarden.

15. De cliënt neemt deel aan de lessen op eigen verantwoordelijkheid en gevaar, en is zich ervan bewust, dat het skiën een

sportactiviteit is, waarbij een verhoogd risico op letsel bestaat. De cliënt is verplicht aan de instructeur voor de aanvang van de

cursus te melden in welke mate hij reeds de skivaardigheden en capaciteiten ontwikkeld heeft en de overige belangrijke informatie,

voornamelijk dan welke gezondheidsbeperkingen hij heeft, of andere belangrijke feiten die betrekking hebben op de

gezondheidstoestand van de cliënt. Er wordt aangenomen, dat de exploitant alle nodige zorg heeft besteed, die van hem verwacht

kan worden met het doel om het ontstaan van schade te voorkomen, wanneer hij voor de aanvang van het practische deel van de

lessen met inachtneming van de mate, in welke de cliënt de skivaardigheden en capaciteiten reeds beheerst, daartoe een

theoretisch uitleg geeft en, afhankelijk van de tot nu toe ontwikkelde skievaardigheden van de cliënt, hij de vakkundige

instructieverlening voert gericht op het beheersen van de techniek van de skisport bij het skirijden van de cliënt. De exploitant is,

met uitzondering van het feit wanneer hij zijn wettelijke plichten niet nakomt, niet aansprakelijk voor de schade aan gezondheid

of eigedommen van de cliënt of derden, die tijden de lessen ontstaat, of die nou bij toeval ontstaan is of door het toedoen van de

cliënt of door externe invloeden. De wettelijke vertegenwoordigers van de miderjarige cliënten zijn verplicht ervoor te zorgen, dat

deze cliënten de aanwijzingen van de instructeur respecteren. De cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger is verantwoordelijk

voor de geschikte kleding, sportuitrusting en voor de gezondheidstoestand van de cliënt. De cliënt, die duidelijk niet geschikt

gekleed is voor de les, niet beschikt over de geschikte uitrusting of niet in een goede gezondheidstaat is, waardoor die duidelijk

geen deel kan nemen aan de les, hoeft niet voor de les te worden geaccepteerd, waarbij die in zo een geval geen recht heeft op

terugbetaling van het cursusgeld.

16. In het geval, dat de cliënt tijdens de les een letsel krijgt ofwelke andere schade dan ook aan zijn gezondheid, is hij verplicht dit

onmiddelijk na de vaststelling van zo een gebrek, echter uitterlijk na de afronding van de les, te melden aan de instructeur.

17. In het geval, dat de cliënt niet bij de les verschijnt maximaal 10 minuten na de aanvang, hoeft hij met inachtneming van het verloop

van de les en van de methodische beginselen niet voor de les te worden geaccepteerd, waarbij die in zo een geval geen recht heeft

op terugbetaling van het cursusgeld.

18. Tijdens de hele les dient de cliënt de aanwijzigen en aanbevelingen van de instructeur te respecteren. De cliënt is verplicht de hele

les te zorgen voor eigen veiligheid en voor de veiligheid van derden. De cliënt die de aanwijzingen van de instructeur niet

respecteerd, kan van de afzonderlijke les of van de hele cursus te worden uitgesloten waarbij die geen recht heeft op terugbetaling

van het cursusgeld of van een deel daarvan. De cliënt is tijdens de hele duur van de lessen verplicht zich te houden aan de regels

van de Internationale Ski Federatie (FIS) betreffende het gedrag van de skiërs snowboardrijders op de skipistes. Deze istů na

sjezdových tratích. Deze regels van de Internationale Ski Federatie zijn geplaatst bij het instapstation van de kabelbaan Lipno

Express.

19. In het geval, dat de cliënt duidelijk verkeerd gedrag vertoont bij de les (d.w.z. dat zijn gedrag in strijd is met goede manieren of hij

vertoont gedrag waarmee die zowel de cliënt als andere deelnemers aan de les of derden bedreigt), zal hij van de les worden

uitgesloten waarbij die geen recht heeft op terugbetaling van het cursusgeld of van een deel daarvan. In het geval van herhaald

verkeerd gedrag van de cliënt zal deze van de cursus worden uitgesloten waarbij die geen recht heeft op terugbetaling van het

cursusgeld of van een deel daarvan.

20. De cliënt dient om de veiligheidsredenen aangeduid te zijn door een speciale vest of met een onderscheidende tape van de

skischool. Kinderen tot 15 jaar moeten de hele tijd vban de les de speciale vest van de skischool dragen, deze kan de cliënt afhalen

voor de eerste les bij de kassa van de Skischool Lipno. Om de veiligheidsredenen is het in de loop van de les mogelijk uitsluitend de

vesten van de skischool te gebruiken, de cliënt die niet zo een vest draagt zal niet voor de les worden geaccepteerd.

21. Het terugbetalen van geld voor een niet bijgewoonde les in overeenstemming met de storno-voorwaarden, die genoemd zijn in

deze algemene handelsvoorwaarden van de skischool, of het terugbetalen van geld bij het afstanddoen van de overeenkomst

volgens deze algemene handelsvoorwaarden van de skischool, zal immer gerealiseerd worden op dezelfde wijze van betaling, zoals

de oorspronkelijk betaling is gedaan, in het geval van betaling met de kaart zal de borg of het geld voor de niet bijgewoonde les

ook weer naar de betalingskaart worden uitgevoerd. Bij het betalen met een betalingskaart kan niet gevraagd worden de

terugbetaling in contant geld te verrichten.

C. Afzonderlijke soorten cursussen

22. De exploitant biedt voornamelijk de navolgende wijze van lesgeven: groepslessen, individuele lessen en familielessen. De

exploitant organiseerd cursussen, waarvan de volledige opsomming, inclusief de prijzen en parameters van elke afzonderlijke

curssus, te vinden is in de prijslijst van de skischool die geldt voor het jaar, waarin de lessen gerealiseerd worden. De prijslijst van

alle cursussen van de exploitant voor het betreffende seizoen is verkrijgbaar bij de kassa´s van de exploitant en ook online op de

website van de exploitant www.lipno.info/en/skischool-lipno.html onder de link „prijslijsten“.

23. De wijze van lesgeven en de concrete cursus kiest de belangstellende bindend uit het aanbod van de exploitant en dat voor de

aanvang van de lessen. De wijzigingen van de tijden, event. van de wijze van lesgeven na de betaling van de lessen kunnen

uitsluitend op kantoor gedaan worden, wanneer de uitvoering van de door de cliënt vereiste wijziging voor de exploitant met

inachtneming van zijn capaciteit te realiseren is.

24. In het geval, dat de exploitant niet in staat is omwille van de capaciteit aan alle eisen met betrekking tot de individuele lessen te

voldoen, zal hij aan de belangstellende zo een cursus aanbieden op een andere tijd dan die de belangstellende heeft gewild, event.

zal die aan de belangstellende de groepslessen in plaats van individuele lessen aanbieden. De groepslessen worden georganiseerd

in overeenstemming met de bepalingen van dit Bedrijfsreglement met betrekking tot de groepslessen.

25. De exploitant behoudt het recht om in uitzonderlijke gevallen (de ziekte van de instructeur e.d.) de cliënt over te plaatsen naar een

andere cursus met een vergelijkbare wijze van lesgeven en met een vergelijkbaar prestatieniveau. In het geval, dat het

overplaatsen van de cliënt om de capaciteitsreden of om een andere reden niet mogelijk is, zal de exploitant aan de cliënt het

cursusgeld tergubetalen of hij betaalt terug het betreffende deel daarvan voor de lessen, die de cliënt om de redenen, die ontstaan

zijn aan de kant van de exploitant, niet kon genieten.

26. De cliënt heeft tijdens de les (d.w.z. in de tijd, wanneer de les loopt), de vrije toegang tot het Foxpark en tot het park Skischool

Lipno.

27. De cliënt die ingedeeld is in een groepsles, dient voor de tijd van elke afzonderlijke les een skipas te kopen, anders zal hij niet tot

de les worden toegelaten. De skipas die geldig is voor de gehele duur van de les is het onderdeel van de prijs van de individuele

lessen en familielessen, met uitzondering ban de individuele lessen en familielessen s´avonds, waarvoor de cliënt apart de skipas

dient te kopen.

28. De exploitant verleent geen compensatie voor de niet gerealiseerde lessen, die niet konden plaatsvinden wegens overmacht,

voornamelijk dan wegens slechte weersomstandigheden of in direct verband met de beperking van het bedrijf van de

vervoersapparatuur als gevolg van het slechte weer.

D. Groepslessen

29. In het geval, dat de skischool om de capaciteitsredenen niet in staat is aan alle aanvragen voor de individuele lessen te voldoen,

zal deze aan de belangstellende zo een les op een ander tijdstip aanbieden, eventueel biedt deze hem een groepslessen aan.

30. De groepslessen vinden plaats uitsluitend in het geval, dat er voor de betreffende groep minimaal 5 cliënten zijn. Als de groep niet

vol is, zal aan de belangstellende een les op een ander tijdstip worden aangeboden (andere cursus met vergelijkbare parameters),

eventueel ook een andere wijze van lesgeven.

31. Bij het verlengen van de groepslessen wordt de prijs berekend als het verschil tussen de prijs van de nieuwe cursus en de prijs van

de oorspronkelijke cursus en dat zodanig, dat de cliënt het verschil in de prijs bijbetaalt, zodat de prijs voldoet aan de prijs van de

nieuwe cursus volgens de prijslijst.

E. Rechten op grond van gebrek in naleving, reclamatie

32. De cliënt is verplicht de reclamatie van een cursus of van een afzonderlijke les persoonlijk toe te passen zonder onnodig uitstel

direct na de afronding van de cursus of van de les. De reclamatie wordt ingediend op kantoor van de exploitant. Elke afzonderlijke

reclamatie zal met de cliënt persoonlijk worden behandeld direct na het indienen daarvan. De rechten van de cliënt zijn bepaald in

de Wet nr. 89/2012 Bundel, het Burgerlijk Wetboek, in de geldende versie. Al naar gelang de omstandigheden heeft de cliënt het

recht om adequate korting van het cursusgeld te vragen of afstand te nemen van de overeenkomst.

F. Afstandnemen van de overeenkomst

33. Na de aanvang van de lessen kan geen afstand genomen te worden van de overeenkomst. De cliënt heeft het recht om afstand te

nemen van de overeenkomst na de aanvang van de lessen in de navolgende gevallen:

• De cliënt is niet in staat verder aan de cursus deel te nemen om de reden van een verwonding of een ziekte, wanneer die

een verklaring van een arts kan voorleggen, waaruit blijkt, dat de cliënt niet aan de lessen deel kan nemen om de reden van

een verwonding of een ziekte. Als de cliënt om die reden de cursus voor geen deel bijwoont, wordt aan de cliënt de betaling

teruggegeven ter waarde van het betaalde cursusgeld. Als die voor een deel de cursus bijwoont, wordt hem het betreffende

deel van het cursusgeld terugbetaald voor het deel van de niet bijgewoonde lessen.

• De cliënt heeft op een rechtmatige wijze de reclamatie van de cursus toegepast zoals beschreven onder punt 32 van deze

algemene handelsvoorwaarden en hij heeft als de vordering op grond van de gebreken in naleving het afstandnemen van

de overeenkomst toegepast. In zo een geval wordt aan de cliënt het betreffende deel van het cursusgeld terugbetaald voor

het deel van de niet bijgewoonde lessen.

G. Stornovoorwaarden

34. Wanneer de cliënt de bindend bestelde cursus opzegt nog voor de aanvang daarvan, event. wanneer hij voor de aanvang van de

cursus afstand neemt

van de overeenkomst, worden de navolgende stornovergoedingen en manipulatie – vergoedingen toegepast:

Afzeggen of wijzigen van de betaalde individuele-, familie – of groepslessen voor de aanvang van de eerste les

• 0 % stornovergoeding

o Afzeggen van de lessen meer dan 12 uur voor de aanvang van de eerste les.

o Afzeggen van de lessen minder dan 12 uur voor de aanvang van de eerste les bij voorlegging van de artsenverklaring

over een verwonding of een ziekte.

• Manipulatievergoeding – 0,- Czk

o Wijzigen van reeds betaalde lessen – verhoging van het aantal cliënten (individuele – en familielessen) of verlenging

van de duur van de lessen.

• Manipulatievergoeding 300,- Czk

o Afzeggen van de lessen minder dan 12 uur voor de aanvang van de eerste les zonder voorlegging van de

artsenverklaring over een verwonding of een ziekte.

o Wijzigen van reeds betaalde lessen – verlaging van het aantal cliënten, kortere duur van de lessen.

Afzeggen of wijzigen van de betaalde individuele-, familie – of groepslessen na de aanvang van de eerste les

• 0 % stornovergoeding

o Afzeggen van de niet bijgewoonde lessen bij voorlegging van de artsenverklaring over een verwonding of een ziekte.

• 50 % stornovergoeding van de prijs van de eerste les

o Afzeggen van 1 les in het geval, dat de les afgezegd is voordat 50 % van de lestijd verstreken is (bij een uur durende

les – 25 minuten / bij twee uur durende les – 50 minuten). De prijs voor de overige niet bijgewoonde lessen wordt

volledig terugbetaald.

• 100 % stornovergoeding van de prijs van de eerste les

o Afzeggen van 1 les in het geval, dat de les afgezegd is nadat 50 % van de lestijd verstreken is (bij een uur durende les

– 25 minuten / bij twee uur durende les – 50 minuten). De prijs voor de overige niet bijgewoonde lessen wordt

volledig terugbetaald.

• Manipulatievergoeding – 0,- Czk

o Wijzigen van reeds betaalde lessen – verhoging van het aantal cliënten of verlenging van de duur van de lessen.

• Manipulatievergoeding 300,- Czk

o Afzeggen van de lessen minder dan 12 uur voor de aanvang van de eerste les zonder voorlegging van de

artsenverklaring over een verwonding of een ziekte.

o Wijzigen van reeds betaalde lessen – verlaging van het aantal cliënten, kortere duur van de lessen.

Afzeggen of wijzigen van de groepslessen na de aanvang van de eerste les

• 0 % stornovergoeding en 0 % manipulatievergoeding

o Afzeggen van de niet bij te wonen lessen in alle gevallen.

Wijzigen van de on-line reservering aan de balie van de Skischool Lipno

• Korting 15 % voor de online reservering mag de cliënt blijven houden

o Wijziging van de gereserveerde lessen – verhoging van het aantal cliënten of verlenging van de duur van de lessen.

• Korting 15 % voor de online reservering mag de cliënt niet blijven houden

o Wijziging van de gereserveerde lessen – verlaging van het aantal cliënten of kortere duur van de lessen.

o Verdeling van de oorspronkelijk gereserveerde lessen die meerdere dagen duren in de lessen op afzonderlijke dagen

en de betaling voor de afzonderlijke dagen apart.

H. Verwerking van de persoonsgegevens

35. De exploitant verwerkt persoonsgegevens (vooral identificatie-, contact- en adresgegevens evenals gegevens over het nakomen

van de reservering of online bestelling van de ski- of snowboardles (hierna „les“ genoemd) ) van u als natuurlijke persoon en van andere

bij het nakomen van de reservering of online bestelling van de les betrokken personen, voor reserveren, bestellen, betalen en verlenen

van diensten, ontvangst van marketingmededelingen*, presenteer- en reclameactiviteiten*, rechtenbescherming*, interne

administratieve en statistische doeleinden* en nakomen van wettelijke verplichtingen. Tegen de met een * gemarkeerde punten kan

een bezwaar worden ingediend op het e-mailadres gdpr@lipnoservis.cz. De bovengenoemde persoonsgegevens kunnen ook aan andere

ontvangers (verwerkers of andere beheerders) worden doorgegeven.

Met het betalen van het cursusgeld of met het beëindigen van de online reservering bevestigt de cliënt dat hij over al zijn rechten

voldoende werd geïnformeerd, evenals over alle feiten, waarover de exploitant als beheerder de cliënt dient te informeren.

Details over de verwerking van persoonsgegevens, evenals over de rechten van het gegevenssubject zoals o.a. het recht van toegang en

het recht van bezwaar, zijn in de Beginselen van de verwerking van persoonsgegevens van onze firma gespecificeerd, die op onze website

www.lipno.info/osobni-udaje.html worden gepubliceerd.

I. Andere voorwaarden

De klanten van het verhuurbedrijf nemen in acht, dat er in de ruimte van het verhuurbedrijf bij gelegenheid van verschillende

evenementen door de verhuurder beeldopnames of geluidopnames gemaakt kunnen worden waarop de klanten zijn opgenomen. De

klanten gaan accoord met de kosteloze aanschaving van deze beeldshots of beeld – en geluidopnames (verder ook „de opname“) en

gaan er verder mee accoord dat de verhuurder deze gemaakte opnames (bijv. foto´s), waarop de klanten zijn afgebeeld, kosteloos

publiceert met het doel van het propageren van zijn activiteit, en dat uitsluitend op de websites www.lipnoservis.cz

www.skiareallipno.cz, zima.lipnoservis.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz, www.lipnoservis.cz,

www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz e nop de Facebookprofielen Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno

Modřín of in de gedrukte informatiematerialen die uitgegeven worden door de verhuurder voor het vermelde doel en die gedistribueerd

worden aan derden. De lijst van de informatiematerialen, waarin de opnames gepubliceerd kunnen worden, is ter inzage tot beschikking

bij de marketingafdeling van de verhuurder.

Wanneer er tussen de verlener/verkoper/exploitant en de cosument een consumentengeschil ontstaat op grond van een

koopovereenkomst/overeenkomst over dienstverlening, dat niet door middel van een gezamenlijke overeenstemming kan worden

opgelost, kan de consument een voorstel indienen voor de buiterechtelijke schikking van zo een geschil bij het aangewezen orgaan voor

de behandeling van de buitenrechtelijke schikkingen in consumentengeschillen, dat is de Tsjechische Handelsinspectie / Česká obchodní

inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, p.a. Štěpánská 15, 120 00 Praag 2, Email: adr@coi.cz (mailto:adr@coi.cz), Web: adr.coi.cz

(https://adr.coi.cz/). De consument kan voor het beslechten van de geschillen ook de platformu voor het online beslechten van geschillen

gebruiken, die opgericht is door de Europese Commissie op het adres ec.europa.eu/consumers/odr/.

J. Geldigheid en inwerkingtreding

Deze algemene handelsvoorwaarden treden in werking op 1 december 2018.

De ondernemer behoudt zich het recht op wijzigingen in deze bedrijfsregels.

Algemene voorwaarden INTERSPORT RENT Lipno

1. De klant heeft het recht om de sportuitrusting te gebruiken (ski´s, snowboard, skischoenen, langlaufschoenen,

snowboardschoenen, stokken en toebehoren), waarvan hij de ontvangst heeft bevestigd door middel van zijn handtekening onder

de betreffende huurovereenkomst, en dat voor de duur die in de huurovereenkomst is vastgelegd. De tekst van de

huurovereenkomst is vermeld aan de voorkant van deze akte. De algemene voorwaarden zijn het ondeelbaar onderdeel van de

huurovereenkomst. De klant heeft geen recht om de gehuurde sportuitrusting in gebruik te geven aan een derde persoon.

2. De basisvoorwaarde voor het sluiten van de huurovereenkomst is de betaling van de huur voor de overeengekomen duur van

gebruik (verder alleen „de huur“), waarvan de hoogte is bepaald in overeestemming met de prijslijst die in de ruimte van het

verhuurbedrijf publiek gepresenteerd is (verder alleen „de prijslijst“). De klant verklaart, dat hij kennis heeft genomen van de

prijslijst en dat hij deze accepteert. De klant is verplicht, met uitzondering van de procedure volgens punt 3 van deze algemene

voorwaarden, samen met de huur de extra vergoeding te betalen, die overeenkomt met het bedrag ter waarde van 3 % van de

huur (verder alleen „extra vergoeding“). Aan de voorkant van deze akte is de hoogte van de extra vergoeding vermeld in de kolom

„Extra vergoeding – verzekering“. De extra vergoeding zal worden berekend uit de volledige hoogte van de huur zonder

inachtneming van welke korting dan ook voor de huur die door de exploitant aan de klant zijn gegeven. Elke korting heeft

uitsluitend de betrekking op de huur en de hoogte van de extra vergoeding is door zo een korting op geen enkele wijze aangetast.

3. De klant heeft het recht om uitterlijk voor de betaling van de huur de betaling van de extra vergoeding nadrukkelijk te weigeren.

In zo een geval zal in het geval van de beschadiging van de sportuitrusting of van een afzonderlijk deel daarvan gehandeld worden

volgens punt 10 van deze algemene voorwaarden.

4. De huur en de extra vergoeding zijn betaalbaar voor het ontvangen van de sportuitrusting.

5. De klant is verplicht de sportuitrusting terug te geven op de plaats van waar die deze ontvangen heeft, op een overeengekomen

termijn en tijdstip, schoon en in de staat die overeenkomt met de normale slijtage, die het gevolg is van ordelijk gebruik tijdens

de overeengekomen duur in overeenstemming met het doel, waartoe deze uitrusting bestemd is.

6. In geval van overschrijden van de overeengekomen duur van gebruik van de sportuitrusting is de klant verplicht de huur en het

bedrag van de extra vergoeding volgens de prijslijst bij te betalen voor de duur, wanneer hij de sportuitrusting langer in zijn

gebruik heeft gehad boven de overeengekomen duur.

7. In geval van het voortijdig inleveren van de sportuitrusting ontstaat er voor de klant geen recht op terugbetaling van het

betreffende deel van de huur en ook niet van de extra vergoeding.

8. De klant is verplicht zodanig te handelen, dat er geen verlies of diefstal van de sportuitrusting kan plaatsvinden. In geval van

diefstal of verlies van de sportuitrusting of in geval van een andere gebeurtenis, die tot gevolg heeft, dat de klant de sportuitrusting

aan de verhuurder niet teruggeeft, is de klant verplicht aan de verhuurder de ontstane schade te betalen.

9. In geval, dat de klant in overeenstemming met het artikel 2 en 4 van deze algemene voorwaarden de extra vergoeding betaalt,

komen de cotractpartijen overeen de navolgende bepaling over de wijze en de omvang van de schadevergoeding: de verhuurder

is verplicht in het geval, dat door de nalatigheid van de klant de sportuitrusting of een afzonderlijk deel daarvan beschadigd wordt,

de extra vergoeding toe te passen voor de bevrediging van zijn vordering van schadevergoeding voor de schade, die aan de

verhuurder door middel van zo een beschadiging van de sportuitrusting of een afzonderlijk deel daarvan is ontstaan. Door de

betaling van de extra vergoeding zal de eventuele vordering van de huurder op schadevergoeding van de schade, die op deze

wijze is ontstaan, volledig bevredigd worden. De hoogte van de schade wordt hiermee ten aanzien van de klant gereduceerd in

een vast tarief, dat is de extra vergoeding. De klant heeft geen recht op de terugbetaling van de extra vergoeding in het geval, dat

hij de sportuitrusting teruggeeft zonder enige beschadiging. Door het betalen van de extra vergoeding is de schadevergoeding in

het geval zoals beschreven is in het artikel 8 van deze algemene voorwaarden niet geregeld.

10. In geval, dat de klant de extra vergoeding in overeenstemming met het artikel 3 van de algemene voorwaarden weigert te betalen,

en door de nalatigheid van de klant de sportuitrusting of een afzonderlijk deel daarvan beschadigd wordt, is de klant verplicht aan

de verhuurder de schade volledig te vergoeden, d.w.z. voornamelijk de kosten die gepaard gaan met het brengen van de

sportuitrusting of een afzonderlijk deel daarvan in de oorspronkelijke staat en dat volgens de prijslijst van de servicewerken. De

schade dient dan door de klant ook volledig vergoed te worden wanneer de sportuitrusting of een afzonderlijk deel daarvan

beschadigd raakt als gevolg van de opzettelijke handeling van de klant.

11. In geval van de volledige afschrijving van de sportuitrusting of van een afzonderlijk deel daarvan is de klant verplicht aan de

verhuurder de schade te betalen ter waarde van de restwaarde van de sportuitrusting of van een verder onbruikbaar deel daarvan.

12. De beginselen van het gebruik van de sportuitrusting: de klant is verplicht de sportuitrusting te gebruiken uitsluitend voor dat

doel, waartoe die bestemd is, waarbij hij erop dient te letten, dat deze niet beschadigd wordt door voorvallen die hij wel kan

vorspellen (bijv. het is verboden te skiën over een terrein, waar geen aaneensluitend sneeuwlaag is, de skischoenen te drogen op

een warmtebron of in de directe nabijheid daarvan, waar een gevaar dreigt van beschadiging door de hitte, e.d.).

13. De sportuitrusting dient terugegeven te worden in schone staat afgedaan van sneeuw en van groffe vervuilingen.

14. De verhuurder behoudt het recht op de wijziging van deze algemene voorwaarden.

15. De klant bevestigt door middel van de ondertekening van deze algemene voorwaarden, dat hij kennis heeft genomen van de tekst

van de huurovereenkomst en ook van de tekst van deze algemene voorwaarden en dat hij er geen bezwaar tegen heeft.

16. De klant gaat ermee accoord, dat de verhuurder uit zijn identiteitsbewijs of uit zijn paspoort de getypte leesbare gegevens opleest

in de omvang van zijn voornaam, achternaam, geboortedatum, nummer en soort van het document, de datum van tot wanneer

het document geldig is, dit voor het doel van de verdere verwerking daarvan volgens het artikel 17 van de algemene voorwaarden.

17. De verhuurder verwerkt persoonsgegevens (vooral identificatie-, contact- en adresgegevens evenals gegevens over de nakoming

van deze Huurovereenkomst) van u als natuurlijke persoon en van andere bij de nakoming van deze Huurovereenkomst betrokken

personen, voor verhuur van waren en verlening van diensten, ontvangst van marketingmededelingen*, presenteer- en

reclameactiviteiten*, rechtenbescherming*, interne administratieve en statistische doeleinden* en nakomen van wettelijke

verplichtingen. Tegen de met een * gemarkeerde punten kan een bezwaar worden ingediend op het e-mailadres

gdpr@lipnoservis.cz. De bovengenoemde persoonsgegevens kunnen ook aan andere ontvangers (verwerkers of andere

beheerders) worden doorgegeven. Details over de verwerking van persoonsgegevens, evenals over de rechten van het

gegevenssubject zoals o.a. het recht van toegang en het recht van bezwaar, zijn in de Beginselen van de verwerking van

persoonsgegevens van onze firma gespecificeerd, die op onze website www.lipno.info/osobni-udaje.html worden

gepubliceerd.

18. De klanten van het verhuurbedrijf nemen in acht, dat er in de ruimte van het verhuurbedrijf bij gelegenheid van verschillende

evenementen door de verhuurder beeldopnames of geluidopnames gemaakt kunnen worden waarop de klanten zijn opgenomen.

De klanten gaan accoord met de kosteloze aanschaving van deze beeldshots of beeld – en geluidopnames (verder ook „de

opname“) en gaan er verder mee accoord dat de verhuurder deze gemaakte opnames (bijv. foto´s), waarop de klanten zijn

afgebeeld, kosteloos publiceert met het doel van het propageren van zijn activiteit, en dat uitsluitend op de websites

www.lipnoservis.cz www.skiareallipno.cz, zima.lipnoservis.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz, www.lipnoservis.cz,

www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz e nop de Facebookprofielen Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping

Lipno Modřín of in de gedrukte informatiematerialen die uitgegeven worden door de verhuurder voor het vermelde doel en die

gedistribueerd worden aan derden. De lijst van de informatiematerialen, waarin de opnames gepubliceerd kunnen worden, is ter

inzage tot beschikking bij de marketingafdeling van de verhuurder.

19. Wanneer er tussen de verlener/verkoper/exploitant en de cosument een consumentengeschil ontstaat op grond van een

koopovereenkomst/overeenkomst over dienstverlening, dat niet door middel van een gezamenlijke overeenstemming kan

worden opgelost, kan de consument een voorstel indienen voor de buiterechtelijke schikking van zo een geschil bij het

aangewezen orgaan voor de behandeling van de buitenrechtelijke schikkingen in consumentengeschillen, dat is de Tsjechische

Handelsinspectie / Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, p.a. Štěpánská 15, 120 00 Praag 2, Email:

adr@coi.cz (mailto:adr@coi.cz), Web: adr.coi.cz (https://adr.coi.cz/). De consument kan voor het beslechten van de geschillen

ook de platformu voor het online beslechten van geschillen gebruiken, die opgericht is door de Europese Commissie op het adres

ec.europa.eu/consumers/odr/.

20. Deze algemene handelsvoorwaarden treden in werking op 1 december 2018.

21. De ondernemer behoudt zich het recht op wijzigingen in deze bedrijfsregels.