Obchodní podmínky

Provozní řád lyžařské školy Lipno

Provozovatelem Ski School Lipno je LIPNO SERVIS s.r.o., se sídlem Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno nad Vltavou, IČ 26016885, společnost vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 9229 (dále jen „provozovatel").

Ski School Lipno je dále v těchto všeobecných obchodních podmínkách označena jako „Ski School Lipno“ nebo jako „lyžařská škola“. Lyžařská škola provozuje výuku lyžování a snowboardingu. Kancelář lyžařské školy je umístěna v areálu provozovatele v budově Chata Lanovka, 382 78 Lipno nad Vltavou 307 (dále jen „kancelář“).

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami Ski School Lipno provádí provozovatel obecnou regulaci práv a povinností účastníků smlouvy, podmínky rezervace služby, platební podmínky a další náležitosti vyžadované platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

Všeobecné obchodní podmínky Ski School Lipno jsou dostupné v kanceláři provozovatele, na pokladně provozovatele a online na internetových stránkách provozovatele na adrese www.lipno.info/provozni-rady.html pod odkazem „lyžařská škola“ (dále jen „VOP“).

Provozovatel poskytuje službu výuky lyžování či výuku snowboardingu podle typu kurzu spočívající v odborné instruktáži a vedení, prováděném k tomu způsobilým instruktorem lyžování či instruktorem snowboardingu. Za účelem úpravy práv a povinností účastníků výuky a k zajištění průběhu a organizace výuky vydává provozovatel Provozní řád Ski School Lipno, dostupný v kanceláři provozovatele a na pokladně provozovatele.

A. Zápis do kurzu, zaplacení kurzovného

 1. Po zaplacení kurzovného obdrží klient doklad o zaplacení a dva kusy průkazu klienta lyžařské školy. Průkaz klienta lyžařské školy je nepřenosný. Zaplacením kurzovného vzniká klientovi nárok účastnit se výuky, jejíž čas a parametry jsou uvedeny na průkazu. Zaplacením kurzovného vyjadřuje klient svůj souhlas s VOP a Provozním řádem lyžařské školy.
 2. Před začátkem první výukové lekce odevzdá klient spodní část průkazu svému instruktorovi a horní část si ponechá pro případnou kontrolu, která může být provozovatelem provedena kdykoli během výuky.
 3. Klient je povinen se prokázat před započetím každé výukové lekce instruktorovi platným průkazem klienta lyžařské školy. Pokud tak neučiní, nemusí být na výuku přijat, přičemž nemá v takovém případě nárok na vrácení kurzovného.
 4. Ztrátu průkazu je klient povinen neprodleně nahlásit v kanceláři lyžařské školy, kde mu bude po předložení dokladu o zaplacení vystaven duplikát průkazu.
 5. Nevyužité lekce lyžařské školy propadají bez náhrady.
 6. Zápis do kurzu (dále jen „rezervace kurzu“) provede zájemce některým z následujících způsobů:
  a) online prostřednictvím internetových stránek provozovatele na adrese: lipno.skischoolshop.com kliknutím na tlačítko „dokončit rezervaci“,
  b) po telefonu na telefonní číslo provozovatele +420 731 410 812, či jiném uvedeném na pokladně provozovatele
  c) prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu provozovatele skischool@lipnoservis.cz,
  d) osobně na pokladně provozovatele.
  Rezervace kurzu provedená některým z výše uvedených způsobů je závazná.
 7. Aktuální ceník všech kurzů provozovatele pro danou sezonu je dostupný na pokladnách provozovatele a online na internetové adrese provozovatele www.lipno.info/lyzarska-skola.html u jednotlivých typů výuky.
 8. Úhrada kurzovného se provádí na pokladně provozovatele nejpozději 20 minut před začátkem výuky, jinak rezervace kurzu propadá bez náhrady. Platbu Kurzovného lze provést v hotovosti v CZK či EUR nebo platební kartou. Zaplacením kurzovného se zájemce stává klientem lyžařské školy a mezi klientem a provozovatelem je uzavřena smlouva o poskytnutí daného kurzu (dále též jen „smlouva“). Nárok na úhradu kurzovného vzniká provedením závazné rezervace kurzu. Pokud klient zruší závazně objednaný kurz před jeho započetím, uplatní se stornopoplatky dle bodu 28 níže.
 9. Po zaplacení kurzovného obdrží klient doklad o zaplacení a dva kusy průkazu klienta lyžařské školy. Průkaz klienta lyžařské školy je nepřenosný. Zaplacením kurzovného vzniká klientovi nárok účastnit se výuky, jejíž čas a parametry jsou uvedeny na průkazu. Zaplacením kurzovného vyjadřuje klient svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami lyžařské školy.
 10. Před začátkem první výukové lekce odevzdá klient spodní část průkazu svému instruktorovi a horní část si ponechá pro případnou kontrolu, která může být provozovatelem provedena kdykoli během výuky.
 11. Klient je povinen se prokázat před započetím každé výukové lekce instruktorovi platným průkazem klienta lyžařské školy. Pokud tak neučiní, nemusí být na výuku přijat, přičemž nemá v takovém případě nárok na vrácení kurzovného.
 12. Ztrátu průkazu je klient povinen neprodleně nahlásit v kanceláři lyžařské školy, kde mu bude po předložení dokladu o zaplacení vystaven duplikát průkazu.
 13. Nevyužité lekce lyžařské školy propadají bez náhrady.

B. Realizace a průběh výuky, povinnosti klienta a provozovatele

 1. Provozovatel je povinen zajistit službu výuky lyžování či výuku snowboardingu podle typu kurzu spočívající v odborné instruktáži a vedení, prováděném k tomu způsobilým instruktorem lyžování či instruktorem snowboardingu. Výuka je zaměřena na osvojení si techniky lyžařského sportu či snowboardingu a probíhá formou kurzů, sestávajících se z jednotlivých lekcí (dále jen „výukové lekce“). Lyžováním se v tomto provozním řádu dle okolností dále rozumí rovněž snowboarding, účastní-li se klient namísto lyžařského kurzu snowboardingu. Ustanovení tohoto provozního řádu o lyžování platí obdobně pro snowboarding.
 2. Klient se účastní výuky na vlastní odpovědnost a nebezpečí, a to při vědomí toho, že lyžování je sportovní činnost, při které je zvýšené riziko úrazu. Klient je povinen sdělit instruktorovi před zahájením kurzu stupeň svých již osvojených lyžařských schopností a dovedností a další důležité informace, zejména jakékoli zdravotní omezení či jiné významné skutečnosti týkající se zdravotního stavu klienta. Má se za to, že provozovatel vynaložil veškerou péči, kterou po něm lze požadovat za účelem zabránění vzniku škod, pokud před praktickou částí výuky s přihlédnutím ke stupni klientem již osvojených lyžařských schopností a dovedností tomuto podá teoretický výklad, a v závislosti na lyžařských schopnostech osvojených doposud klientem povede odbornou instruktáží zaměřenou na osvojení si techniky lyžařského sportu jízdu klienta. Provozovatel, pokud neporuší své zákonné povinnosti, neodpovídá za vznik škody způsobené při výuce na zdraví či majetku klienta či třetích osob, vzniklé ať již náhodou, způsobené klientem samotným, či vnější událostí. Zákonní zástupci nezletilých klientů jsou povinni zajistit, aby tito respektovali pokynů instruktora. Klient nebo jeho zákonný zástupce odpovídá za vhodné oblečení, sportovní vybavení a svůj zdravotní stav. Klient, jenž je na výuku zřejmě nevhodně oblečen, vybaven či je ve zdravotním stavu, jenž mu evidentně neumožňuje se výuky účastnit, nemusí být do výuky přijat, přičemž nemá v takovém případě nárok na vrácení kurzovného.
 3. V případě, že klient během výuky utrpí úraz či jakoukoli jinou újmu na zdraví, je povinen to ihned po zjištění újmy, nejpozději však po skončení výuky, ohlásit instruktorovi.
 4. V případě, že se klient nedostaví na výuku maximálně 10 minut po začátku lekce, nemusí být s ohledem na průběh výuky a metodické zásady na lekci přijat, přičemž nemá v takovém případě nárok na vrácení kurzovného.
 5. Po celou dobu výuky je klient povinen respektovat pokyny a doporučení instruktora. Klient je povinen po celou dobu trvání výuky dbát vlastní bezpečnosti a bezpečnosti třetích osob. Klient, jenž nerespektuje pokyny instruktora, může být z jednotlivé výukové lekce či z celé výuky bez nároku na vrácení kurzovného či jeho části vyloučen. Klient je po celou dobu výuky povinen dodržovat pravidla Mezinárodní lyžařské federace (FIS) pro chování lyžařů a snowboardistů na sjezdových tratích. Tato pravidla Mezinárodní lyžařské federace jsou umístěna na nástupní stanici lanové dráhy Lipno Express.
 6. V případě, že se klient chová při výuce zjevně nevhodně (tj. v rozporu s dobrými mravy či způsobem, který ohrožuje klienta, ostatní účastníky výuky či třetí osoby), bude z výukové lekce vyloučen bez nároku na vrácení uhrazeného kurzovného či jeho části. V případě opakovaného nevhodného chování klienta bude tento z kurzu vyloučen bez nároku na vrácení uhrazeného kurzovného či jeho části.
 7. Klient musí být z důvodu bezpečnosti označen speciální vestou nebo rozlišovací páskou lyžařské školy. Děti do 15 let musí po celou dobu výuky nosit speciální vestu lyžařské školy, kterou si klient vyzvedne na pokladně Ski School Lipno před první výukovou lekcí. Z bezpečnostních důvodů je v průběhu výuky možné používat výhradně vesty lyžařské školy, klient neoznačený touto vestou nebude do výuky přijat.
 8. Vracení peněz za nevyužitou výuku v souladu se storno podmínkami, uvedenými v těchto všeobecných podmínkách lyžařské školy či vrácení peněz při odstoupení od smlouvy dle těchto všeobecných obchodních podmínek lyžařské školy, bude vždy realizováno stejným platebním způsobem, jímž byla realizována původní platba, v případě platby kartou bude vrácení kauce nebo peněz za nevyužitou výuku realizováno opět na platební kartu. Při platbě kartou není možné požadovat vrácení peněz v hotovosti.

C. Jednotlivé typy kurzů

 1. Provozovatel nabízí zejména následující způsoby výuky: skupinová, privátní a rodinná výuka. Provozovatel pořádá kurzy, jejichž úplný výčet, včetně ceny a parametrů každého jednotlivého kurzu, je obsažen v ceníku lyžařské školy platném pro rok, v němž je výuka realizována. Ceník všech kurzů provozovatele pro danou sezonu je dostupný na pokladnách provozovatele a online na internetové adrese provozovatele www.lipno.info/lyzarska-skola.html u jednotlivých typů výuky.
 2. Způsob výuky a konkrétní kurz z nabídky provozovatele si zájemce závazně volí před zaplacením výuky. Změny časů, popř. způsobu výuky po zaplacení výuky lze uskutečnit pouze v kanceláři, je-li provedení klientem požadované změny pro provozovatele s ohledem na jeho kapacitu realizovatelné.
 3. V případě, že provozovatel není z kapacitních důvodů schopen pokrýt všechny požadavky na privátní výuku, nabídne zájemci tuto výuku v jiném než zájemcem požadovaném čase, popř. nabídne zájemci skupinovou výuku namísto výuky individuální. Skupinová výuka je organizována v souladu s ustanoveními tohoto provozního řádu o skupinové výuce.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech (nemoc instruktora apod.) klienta přeřadit do jiného kurzu se srovnatelným způsobem výuky a srovnatelnou výkonnostní úrovní. V případě, že nebude přeřazení klienta z kapacitních nebo jiných důvodů možné, vrátí provozovatel klientovi kurzovné či jeho poměrnou část za výukové lekce, jež nebyly klientem z důvodu na straně provozovatele vyčerpány.
 5. Klient má po dobu trvání výukové lekce (tj. v čase, kdy jeho výuka probíhá), zajištěn volný vstup do Foxparku a Skischool Lipno parku.
 6. Klient zařazený do skupinové výuky je povinen si na dobu každé jednotlivé výukové lekce zakoupit skipas, jinak nebude na výuku přijat. Skipas platný po celou dobu trvání výuky je součástí ceny privátní výuky a rodinné výuky, s výjimkou večerní privátní nebo rodinné výuky, na níž je klient povinen si skipas zakoupit zvlášť.
 7. Provozovatel neposkytuje kompenzaci za nerealizovanou výuku, jež neproběhla z důvodu vyšší moci, zejména z důvodu špatných povětrnostních podmínek či v příčinné souvislosti s omezením provozu přepravního zařízení v důsledku nepřízně počasí.

D. Skupinová výuka

 1. V případě, že lyžařská škola není z kapacitních důvodů schopna pokrýt všechny požadavky na privátní výuku, nabídne zájemci tuto výuku v jiném čase, popř. skupinovou výuku.
 2. Skupinová výuka se koná pouze v případě, že je v dané skupině minimálně 5 klientů. Nenaplní-li se skupina, bude zájemci nabídnut jiný čas konání výuky (jiný kurz srovnatelných parametrů), případně jiný způsob výuky.
 3. Při prodlužování skupinové výuky se cena vypočítává rozdílem ceny nového kurzu a původního kurzu tak, že klient rozdíl cen doplatí tak, aby cena odpovídala ceně nového kurzu dle ceníku.

E. Práva z vadného plnění, reklamace

 1. Klient je povinen reklamaci kurzu či jednotlivé výukové lekce uplatnit osobně bez zbytečného odkladu po skončení kurzu či výukové lekce. Reklamace se uplatňuje v kanceláři provozovatele. Každá jednotlivá reklamace bude s klientem řešena individuálně bezprostředně po jejím uplatnění. Práva klienta se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Podle okolností je klient zejména oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kurzovného či od smlouvy odstoupit.

F. Odstoupení od smlouvy

 1. Po započetí výuky nelze od smlouvy odstoupit. Klient je oprávněn od smlouvy po započetí výuky odstoupit v následujících případech:
  • Klient není schopen pokračovat v kurzu z důvodu zranění či nemoci, předloží-li zároveň potvrzení od lékaře, z nějž plyne, že klient není schopen se výuky účastnit pro zranění nebo nemoc. Pokud z tohoto důvodu klient kurz neabsolvuje ani zčásti, je klientovi vrácena úplata ve výši uhrazeného kurzovného. Pokud jej z části absolvuje, je mu vrácena poměrná výše kurzovného odpovídající nevyčerpané části.
  • Klient uplatnil oprávněně reklamaci kurzu způsobem podle bodu 32. těchto všeobecných obchodních podmínek a jako nárok z vadného plnění uplatnil odstoupení od smlouvy. Klientovi je v tomto případě vrácena poměrná výše kurzovného odpovídající nevyčerpané části kurzu.

G. Stornopodmínky

 1. Pokud klient zruší závazně objednaný kurz před jeho započetím, popř. pokud před započetím kurzu od smlouvy odstoupí, uplatní se tyto stornopoplatky a manipulační poplatky: Zrušení nebo změna zaplacené privátní, rodinné nebo skupinové výuky před zahájením první lekce
  • 0% storno poplatek
   • zrušení výuky více než 12 hodin před začátkem první lekce.
   • zrušení výuky méně než 12 hodin před začátkem první lekce při předložení potvrzení od lékaře o zranění nebo nemoci.
  • Manipulační poplatek – 0,- Kč
   • Změna již zaplacené výuky – navýšení počtu klientů (privátní a rodinná výuka) nebo prodloužení doby výuky.
  • Manipulační poplatek 300,- Kč
   • Zrušení výuky méně než 12 hodin před začátkem první lekce bez předložení potvrzení od lékaře o zranění nebo nemoci.
   • Změna zaplacené výuky – snížení počtu osob, zkrácení doby výuky.
  Zrušení nebo změna zaplacené privátní, rodinné výuky po zahájení výuky
  • 0 % storno poplatek
   • zrušení nevyužitých lekcí při předložení potvrzení od lékaře o zranění nebo nemoci.
  • 50 % storno poplatek z ceny první lekce
   • zrušení 1 lekce v případě, kdy byla lekce zrušena před uplynutím 50 % času lekce (hodinová lekce – 25 minut / dvouhodinová lekce – 50 minut). Cena za ostatní nevyužité lekce je vrácena v plné výši.
  • 100 % storno poplatek z ceny první lekce
   • zrušení 1 lekce v případě, kdy byla lekce zrušena po uplynutím 50 % času lekce (hodinová lekce – 25 minut / dvouhodinová lekce – 50 minut). Cena za ostatní nevyužité lekce je vrácena v plné výši.
  • Manipulační poplatek – 0,- Kč
   • Změna již zaplacené výuky – navýšení počtu klientů nebo prodloužení doby výuky
  • Manipulační poplatek 300,- Kč
   • zrušení nevyužitých lekcí bez předložení potvrzení od lékaře o zranění nebo nemoci
   • Změna zaplacené výuky – snížení počtu osob, zkrácení doby výuky
  Zrušení nebo změna zaplacené skupinové výuky po zahájení výuky
  • 0 % storno poplatek a 0 % manipulační poplatek
   • zrušení nevyužitých lekcí ve všech případech
  Změna on-line rezervace na přepážce Lipno.Skischool
  • Sleva 15 % za online rezervaci je klientovi ponechána
   • Změna rezervované výuky – navýšení počtu klientů nebo prodloužení doby výuky
  • Sleva 15 % za online rezervaci je klientovi odebrána
   • Změna rezervované výuky – snížení počtu klientů nebo zkrácení doby výuky
   • Rozdělení původně rezervované vícedenní výuky ne jednotlivé dny a platba po jednotlivých dnech

H. Zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje (zejména identifikační, kontaktní a adresné údaje a údaje o plnění rezervace nebo on-line objednávky výuky (dále jen „výuky“) lyžařské školy a snowboardingu) fyzických osob na straně Vaší, je-li fyzickou osobou, a dále ostatních osob zapojených na plnění rezervace nebo on-line objednávky výuky, a to pro účely spočívající v rezervaci, objednání, zaplacení a poskytnutí služeb, pro komunikaci marketingových sdělení*, pro prezentační a propagační činnost*, pro ochranu práv*, interní administrativní a statistické účely* a plnění povinností dle zákona. Proti zpracováním označeným * lze podat námitku na adresu gdpr@lipnoservis.cz. Osobní údaje dle předchozího odstavce mohou být předávány též dalším příjemcům, a to v roli zpracovatelů či dalších správců.

  Klient zaplacením kurzovného či dokončením online rezervace potvrzuje, že byl řádně informován o všech svých právech a o všech skutečnostech, o kterých je provozovatel jako správce povinen klienta informovat.

  Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektu údajů, jako jsou mj. právo na přístup a právo na námitku, jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů naší společnosti, které jsou publikovány veřejně na našich webových stránkách, www.lipnoservis.cz.

I. Další podmínky

Zákazníci lyžařské školy berou na vědomí, že mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány provozovatelem obrazové snímky zákazníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující zákazníky. Zákazníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy (např. fotografie), na nichž jsou zákazníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách www.lipnoservis.czwww.skiareallipno.czzima.lipnoservis.czwww.lipno.infowww.activeparklipno.czwww.stezkakorunamistromu.czwww.campinglipno.cz a na na facebookové profily Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín či v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, ve kterých může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí v marketingovém oddělení společnosti LIPNO SERVIS s.r.o.

V případě, že dojde mezi poskytovatelem/prodávajícím/provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy/ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz (mailto:adr@coi.cz), Web: adr.coi.cz (https://adr.coi.cz/). Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.

J. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01. 12. 2018.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny těchto všeobecných obchodních podmínek. Změny nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.

 

Provozní řád zimní půjčovny INTERSPORT RENT Lipno

Provozovatel: LIPNO SERVIS s.r.o.
se sídlem: Lipno nad Vltavou 307, PSČ 382 78
IČ: 260 16 885
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229
odpovědná osoba: Petr Kovářík

 1. Zákazník je oprávněn používat sportovní výzbroj (lyže, snowboard, lyžařské, běžecké, snowboardové boty, hole a příslušenství), jejíž převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné nájemní smlouvě, po dobu smluvenou v nájemní smlouvě. Text nájemní smlouvy je uveden na líci této listiny. Nedílnou součástí nájemní smlouvy jsou tyto všeobecné podmínky. Zákazník není oprávněn dát pronajatou sportovní výzbroj do užívání třetí osobě.
 2. Podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy je úhrada nájemného na smluvenou dobu užívání (dále jen „nájemné“), jehož výše je stanovena v souladu s ceníkem zveřejněným v půjčovně (dále jen „ceník“). Zákazník prohlašuje, že se seznámil s tímto ceníkem a akceptuje jej. Zákazník je povinen, s výjimkou postupu dle bodu 3. těchto všeobecných podmínek, uhradit spolu s nájemným nevratný příplatek, který se rovná částce odpovídající 3 % z nájemného (dále jen „příplatek“). Na líci této listiny je výše příplatku uvedena v kolonce „Příplatek – pojištění“. Příplatek bude vypočítán z plné výše nájemného bez ohledu na jakékoli slevy na nájemném poskytnuté pronajímatelem zákazníkovi. Jakákoli sleva se vztahuje výlučně na nájemné a výše příplatku nebude takovou slevou jakkoli dotčena.
 3. Zákazník je oprávněn nejpozději před zaplacením nájemného výslovně odmítnout zaplacení příplatku. V takovém případě bude v případě poškození sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části postupováno dle bodu 10. těchto všeobecných podmínek.
 4. Nájemné a příplatek jsou splatné před převzetím sportovní výzbroje.
 5. Zákazník je povinen vrátit sportovní výzbroj v místě jejího převzetí, v dohodnutém termínu a ve sjednaném čase, čistou a ve stavu přiměřeném opotřebení, které odpovídá řádnému využívání po dohodnutou dobu v souladu s účelem, jemuž je určena.
 6. Při překročení smluvené doby užívání sportovní výzbroje se zavazuje zákazník doplatit nájemné a částku odpovídající příplatku ve výši dle ceníku za dobu, po kterou měl sportovní výzbroj ve svém užívání nad původně sjednanou dobu užívání.
 7. Při předčasném vrácení sportovní výzbroje nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části nájemného ani příplatku.
 8. Zákazník je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke ztrátě či odcizení sportovní výzbroje. V případě krádeže, ztráty sportovní výzbroje či jiné události, v důsledku níž zákazník sportovní výzbroj pronajímateli nevrátí, je zákazník povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu.
 9. V případě, že zákazník uhradí v souladu s článkem 2. a 4. těchto všeobecných podmínek příplatek, smluvní strany sjednávají toto ujednání o způsobu a rozsahu náhrady škody: pronajímatel se zavazuje v případě, že dojde nedbalostním jednáním zákazníka k poškození sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části, použít příplatek k uspokojení svého nároku na náhradu škody, která pronajímateli takovým poškozením sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části vznikne. Uhrazením příplatku bude případný nárok pronajímatele na náhradu takto vzniklé škody zcela uspokojen. Výše škody se tímto vůči zákazníkovi redukuje na paušálně stanovenou částku, tj. příplatek. Zákazník nemá nárok na vrácení příplatku v případě, že dojde k vrácení sportovní výzbroje bez jakéhokoli poškození. Zaplacením příplatku není řešena náhrada škody v případě dle bodu 8. těchto všeobecných podmínek.
 10. V případě, že zákazník příplatek v souladu s článkem 3. všeobecných podmínek odmítne uhradit, a dojde nedbalostním jednáním zákazníka k poškození sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části, je zákazník povinen uhradit pronajímateli plnou náhradu škody, tj. zejména náklady spojené s uvedením sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části do původního stavu dle ceníku servisních prací. Plnou náhradu škody je zákazník povinen pronajímateli uhradit rovněž, dojde-li k poškození sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části v důsledku úmyslného jednání zákazníka.
 11. V případě úplného znehodnocení sportovní výzbroje nebo její části je zákazník povinen uhradit pronajímateli škodu ve výši zůstatkové hodnoty sportovní výzbroje nebo její nepoužitelné části.
 12. Zásady používání sportovní výzbroje: Zákazník je povinen používat sportovní výzbroj pouze k účelu, ke kterému je určena, přičemž je povinen dbát, aby nebyla poškozena událostmi, které mohl předvídat (např. je zakázáno lyžovat v terénu, kde není souvislá sněhová pokrývka, sušit lyžařskou obuv na tepelných zdrojích nebo v jejich bezprostřední blízkosti, kde hrozí nebezpečí tepelného poškození, apod.).
 13. Sportovní výzbroj je nutno vrátit očištěnou od sněhu a hrubých nečistot.
 14. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny těchto všeobecných podmínek.
 15. Zákazník podpisem těchto všeobecných podmínek potvrzuje, že se seznámil s textem nájemní smlouvy i s textem těchto všeobecných podmínek a nemá vůči nim žádné výhrady.
 16. Zákazník souhlasí s tím, aby pronajímatel načetl z jeho občanského průkazu nebo cestovního pasu strojově čitelné údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, číslo a typ osobního dokladu, datum platnosti osobního dokladu, za účelem jejich dalšího zpracování dle článku 17. všeobecných podmínek.
 17. Pronajímatel zpracovává osobní údaje (zejména identifikační, kontaktní a adresné údaje a údaje o plnění této Nájemní smlouvy) fyzických osob na straně Vaší, je-li fyzickou osobou, a dále ostatních osob zapojených na plnění této Nájemní smlouvy, a to pro účely spočívající v poskytnutí zboží a služeb, pro komunikaci marketingových sdělení*, pro prezentační a propagační činnost*, pro ochranu práv*, interní administrativní a statistické účely* a plnění povinností dle zákona. Proti zpracováním označeným * lze podat námitku na adresu gdpr@lipnoservis.cz. Osobní údaje dle předchozího odstavce mohou být předávány též dalším příjemcům, a to v roli zpracovatelů či dalších správců. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektu údajů, jako jsou mj. právo na přístup a právo na námitku, jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů naší společnosti, které jsou publikovány veřejně na našich webových stránkách, www.lipnoservis.cz.
 18. Zákazníci půjčovny berou na vědomí, že v půjčovně mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány pronajímatelem obrazové snímky zákazníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující zákazníky. Zákazníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby pronajímatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy (např. fotografie), na nichž jsou zákazníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách www.lipnoservis.cz www.skiareallipno.cz, zima.lipnoservis.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz, www.lipnoservis.cz, www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz a na facebookové profily Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín či v tištěných informačních materiálech vydávaných pronajímatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, ve kterých může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí v marketingovém oddělení pronajímatele.
 19. V případě, že dojde mezi poskytovatelem/prodávajícím/provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy/ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz (mailto:adr@coi.cz), Web: adr.coi.cz (https://adr.coi.cz/). Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.
 20. Platnost těchto všeobecných obchodních podmínek je 1. 12. 2018
 21. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny těchto všeobecných obchodních podmínek. Změny nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.
 1.